Fundacja Pałac Gorzanów zaprasza do złożenia oferty na wykonanie dokumentacji budowlano - technicznej grotty - pawilonu pałacowego w pałacu w Gorzanowie na potrzeby polsko - czeskiego projektu „Między Śląskiem i Czechami - renesansowe zabytki wiejskie / Mezi Slezskem a Čechami - renesanční památky na venkově”,  nr CZ.11.2.45/0.0/0.0/16_008/0000950, realizowanego z Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska, współfinansowanego ze środków EFRR oraz budżetu państwa w ramach Funduszu Mikroprojektów w Euroregionie Glacensis Interreg V-A Republika Czeska – Polska.

 

I. ZAMAWIAJĄCY

Fundacja Pałac Gorzanów

ul. Podzamcze 8 , 57-521 Gorzanów

NIP: 881 148 90 16, REGON: 021953867

reprezentowany przez prezesa Marka Haisiga

Adres e-mail:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 II. OPIS I WARUNKI ZAMÓWIENIA

 

  1. Dokumentacja budowlano – techniczna  obiektu  groty w pałacu w Gorzanowie; orientacja obiektu i fotogrametryczna techniczna dokumentacja groty zamkowej w Gorzanowie; geodezyjne i ręczne pomiary budowli, fotogrametryczna dokumentacja eksterieru, wnętrza i sklepienia  groty, opracowanie dokumentacji technicznej (rzut prosty, rzut boczny, cięcia, szczegóły dekoracji sztukatorskiej); ok. 15 technicznych wykresów służących jako podstawa do prowadzenia dalszych badań /
  2. Zamawiający przewiduje płatności na podstawie faktur wystawianych na poszczególne przedmioty zamówienia, po ich wykonaniu, dostarczeniu do Zamawiającego i ich odbiorze bez zastrzeżeń.
  3. Zamawiający nie przewiduje zaliczek na poczet niniejszego zamówienia.

 

 

III. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

Oferta powinna być:

- sporządzona w formie pisemnej, w języku polskim,

- podpisana czytelnie przez wykonawcę.

Ponadto powinna:

- posiadać datę sporządzenia,

- zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP,

Oferta powinna zawierać:

- opis proponowanego sposobu wykonania potwierdzający spełnienie wymaganych warunków technicznych,

- cenę całkowitą netto i brutto w walucie PLN za całe zamówienie wraz ze specyfikacją dla poszczególnych elementów składowych zamówienia,

- termin i sposób płatności

- oświadczenie, że cena zawarta w ofercie zawiera wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia, jakie ponosi Zamawiający w przypadku wyboru oferty.

Przedkładane oferty muszą odpowiadać treści zapytania ofertowego.

IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA pozostaje do uzgodnienia między Zamawiającym a Wykonawcą, na podstawie wspólnych ustaleń między partnerami projektu: Intitutem lidového kulturného dědictvi v Litomyšlu oraz Fundacją Pałac Gorzanów.

 

  1. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,

lub poczty tradycyjnej bądź osobiście na adres: ul. Podzamcze 8 , 57-521 Gorzanów. W przypadku poczty elektronicznej prosimy dołączyć skan podpisanej oferty w formie załącznika. Na kopercie lub w tytule maila prosimy napisać: „Dotyczy zapytania ofertowego 1/2017”

Prosimy o podanie ceny brutto uwzględniającej wykonanie wszystkich prac i czynności oraz zawierającej wszelkie koszty związane z realizacją Zamówienia.

  1. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane
  2. Osobą upoważnioną do kontaktów z Wykonawcami jest

 

Ewa Żurakowska (manager projektu)

tel.  +48 668 017 366

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

VI. OCENA OFERT

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:

Kryterium oceny ofert będzie cena = 100%

C= x 100 pkt

 

VII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

1. Ocena ofert zostanie dokonana do dnia 20 grudnia 2017r., a wyniki i wybór najkorzystniejszej oferty zostanie ogłoszony na stronie internetowej pod adresem

www.fundacjapalacgorzanow.pl

 

2. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów za pośrednictwem poczty elektronicznej wysłanej na adresy oferentów, na które wysyłane były zapytania ofertowe, bądź na adresy zwrotne, z których oferty napłynęły od oferentów

3. Na wniosek oferenta zostanie mu udostępniony protokół z wyboru najkorzystniejszej oferty.

VIII INFORMACJE DOTYCZĄCE UMOWY

Umowa zostanie zawarta w terminie ustalonym między stronami: zamawiającym i wyłonionym do zawarcia umowy Oferentem.

IX DODATKOWE INFORMACJE

Dodatkowych informacji udziela: Ewa Żurakowska, manager projektu: tel 668 017 366, mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

X INFORMACJE NA TEMAT WYKLUCZENIA ZWIĄZANEGO Z KONFLIKTEM INTERESÓW

W celu uniknięcia konfliktu interesów, zamówienie nie może być udzielone podmiotom

powiązanym osobowo lub kapitałowo z zamawiającym.

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu zamawiającego lub osobami

wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

1. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

2. posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,

3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta,

pełnomocnika,

4. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii

prostej

5. pozostawaniu z zamawiającym w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to

budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tych osób.

top